Botanical name

Hebenstreitia dentata

Family

Scrophulariaceae