Botanical name

Eragrostis capensis

Family

Poaceae