Botanical name

Tetraria microstachys

Family

Cyperaceae