Botanical name

Hebenstreitia cordata

Family

Scrophulariaceae