Botanical name

Diascia diffusa

Family

Scrophulariaceae

Common Name

Twinspur, Horinkies